EDBL Right Share -2078 Related

Prospectus for Right Share


Application Form for Right Share


Capital Plan

Capital Plan of EDBL


Annual Report

2nd Annual Report


8th Annual Report


9th Annual Report


10th Annual Report


11th Annual Report


12th Annual Report


13th Annual Report


14th Annual Report


15th Annual Report


16th Annual Report

Quarterly Reports & SEBON Disclosures

FY 2071/72 – Unaudited Financial Results & SEBON Disclosure 1st Quarter- 2071 Aswin End


FY 2071/72 – Unaudited Financial Results & SEBON Disclosure 2nd Quarter- 2071 Poush End


FY 2071/72 – Unaudited Financial Results & SEBON Disclosure 3rd Quarter- 2071 Chaitra End


FY 2071/72 – Unaudited Financial Results & SEBON Disclosure 4th Quarter- 2072 Ashadh End


FY 2072/73 – Unaudited Financial Results & SEBON Disclosure 1st Quarter- 2072 Aswin End


FY 2072/73 – Unaudited Financial Results & SEBON Disclosure 2nd Quarter- 2072 Poush End


FY 2072/73 – Unaudited Financial Results & SEBON Disclosure 3rd Quarter- 2072 Chaitra End


FY 2072/73 – Unaudited Financial Results & SEBON Disclosure 4th Quarter- 2073 Ashadh End


FY-2073/74 – Unaudited Financial Results & SEBON Disclosure 1st Quarter 2073 Aswin End


FY-2073/74 – Unaudited Financial Results & SEBON Disclosure 2nd Quarter 2073 Paush End


FY-2073/74 – Unaudited Financial Results & SEBON Disclosure 3rd Quarter 2073 Chaitra End


FY-2073/74 – Unaudited Financial Results & SEBON Disclosure 4th Quarter 2074 Ashadh End


FY-2074/75 – Unaudited Financial Results & SEBON Disclosure 1st Quarter 2074 Aswin End


FY-2074/75 – Unaudited Financial Results & SEBON Disclosure 2nd Quarter 2074 Paush End


FY-2074/75 – Unaudited Financial Results & SEBON Disclosure 3rd Quarter 2074 Chaitra End


FY-2074/75 – Unaudited Financial Results & SEBON Disclosure 4th Quarter 2075 Ashadh End


FY-2075/76 – Unaudited Financial Results & SEBON Disclosure 1st Quarter 2075 Aswin End


FY-2075/76 – Unaudited Financial Results & SEBON Disclosure 2nd Quarter 2075 Poush End


FY-2075/76 – Unaudited Financial Results & SEBON Disclosure 3rd Quarter 2075 Chaitra End


FY-2075/76 – Unaudited Financial Results 4th Quarter 2076 Ashadh End + Quarterly Report as per NFRS Standard


FY-2076/77 – Unaudited Financial Results & SEBON Disclosure 1st Quarter 2076 Aswin End


FY-2076/77 – Unaudited Financial Results & SEBON Disclosure 2nd Quarter 2076 Poush End


FY-2076/77 – Unaudited Financial Results & SEBON Disclosure 3rd Quarter 2076 Chaitra End


FY-2076/77 – Unaudited Financial Results & SEBON Disclosure 4th Quarter 2077 Ashadh End


FY-2077/78 – Unaudited Financial Results & SEBON Disclosure 1st Quarter 2077 Aswin End


FY-2077/78 – Unaudited Financial Results & SEBON Disclosure 2nd Quarter 2077 Poush End


FY-2077/78 – Unaudited Financial Results & SEBON Disclosure 3rd Quarter 2077 Chaitra End


FY-2077/78 – Unaudited Financial Results & SEBON Disclosure 4th Quarter 2078 Ashadh End


FY-2078/79 – Unaudited Financial Results & SEBON Disclosure 1st Quarter 2078 Aswin End


FY-2078/79 – Unaudited Financial Results & SEBON Disclosure 2nd Quarter 2078 Poush End


FY-2078/79 – Unaudited Financial Results & SEBON Disclosure 3rd Quarter 2078 Chaitra End


FY-2078/79 – Unaudited Financial Results & SEBON Disclosure 4th Quarter 2079 Ashadh End


FY-2079/80 – Unaudited Financial Results & SEBON Disclosure 1st Quarter 2079 Aswin End


FY-2079/80 – Unaudited Financial Results & SEBON Disclosure 2nd Quarter 2079 Poush End


FY-2079/80 – Unaudited Financial Results & SEBON Disclosure 3rd Quarter 2079 Chaitra End


FY-2079/80 – Unaudited Financial Results & SEBON Disclosure 4th Quarter 2080 Ashadh EndAGM Related (वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी)
  11th AGM Related (एघाराैं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी)

AGM Notice


AGM Booklet


Election Program


नेपाल राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशन नं. ४(१) (घ) बमोजिम एघारौं वार्षिक साधारणसभाबाट पारित आ.ब. २०७२/७३ को वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब तथा अन्य विवरणहरु सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित ।

  12th AGM Related (बाह्रौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी)

AGM Notice


AGM Booklet


Election Program


नेपाल राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशन नं. ४(१) (घ) बमोजिम बाह्रौं वार्षिक साधारणसभाबाट पारित आ.ब. २०७३/७४ को वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब तथा अन्य विवरणहरु सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित ।

13th AGM Related (तेह्रौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी)

AGM Notice


AGM Booklet


Election Program


नेपाल राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशन नं. ४(१) (घ) बमोजिम तेह्रौं वार्षिक साधारणसभाबाट पारित आ.ब. २०७४/७५ को वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब तथा अन्य विवरणहरु सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित ।

14th AGM Related (चौधौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी)

AGM Notice (Old)


AGM Postponed Notice


AGM Notice (New)


AGM Booklet


नेपाल राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशन नं. ४(१) (घ) बमोजिम चौधौं वार्षिक साधारणसभाबाट पारित आ.ब. २०७५/७६ को वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब तथा अन्य विवरणहरु सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित ।

15th AGM Related (पन्धौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी)

AGM Notice 


Election Program


AGM Booklet


नेपाल राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशन नं. ४(१) (घ) बमोजिम पन्धौं वार्षिक साधारणसभाबाट पारित आ.ब. २०७६/७७ को वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब तथा अन्य विवरणहरु सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित ।

16th AGM Related (सोह्रौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी)

AGM Notice 


AGM Booklet


नेपाल राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशन नं. ४(१) (घ) बमोजिम सोह्रौं वार्षिक साधारणसभाबाट पारित आ.ब. २०७७/७८ को वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब तथा अन्य विवरणहरु सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित ।

17th AGM Related (सत्रौं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी)

AGM Notice 


AGM Booklet


Election Program


नेपाल राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशन नं. ४(१) (घ) बमोजिम सत्रौं वार्षिक साधारणसभाबाट पारित आ.ब. २०७८/७९ को वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब तथा अन्य विवरणहरु सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित ।


Right to Information (सूचनाको हक)

Information Right- From Baisakh2073 to Ashadh 2073 – Published on 2016/08/10 in Annapurna National Daily Page No. Kha (Artha)


Information Right- From Shrawan 2073 to Aswin 2073 – Published on 2016/11/10 in Purwanchal National Daily


Information Right- From Kartik 2073 to Poush 2073 – Published on 2017/02/10 in Pratidin Daily


Information Right- From Magh 2073 to Chaitra 2073 – Published on 2017/04/29 in Janasamsad Daily


Information Right- From Baisakh 2074 to Ashadh 2074 – Published on 2017/08/01 in Bibechana Daily


Information Right- From Shrawan 2074 to Aswin 2074 – Published on 2017/11/10 in Mechi Times Daily


Information Right- From Shrawan 2075 to Aswin 2075 – Published on 2018/11/04 in Loktantra Post Daily


Information Right- From Kartik 2075 to Poush 2075 – Published on 2019/01/22 in Mechitimes Daily


Information Right- From Magh 2075 to Chaitra 2075 – Published on 2019/04/29 in Bibechana Daily


Information Right- From Baisakh 2076 to Ashadh 2076 – Published on 2019/08/02 in Mechitimes Daily


Information Right- From Shrawan 2076 to Aswin 2076 – Published on 2019/11/08 in Loktantra Daily


Information Right- From Kartik 2076 to Poush 2076


Information Right- From Magh 2076 to Chaitra 2076


Information Right- From Baisakh 2077 to Ashadh 2077


Information Right- From Shrawan 2077 to Aswin 2077


Information Right- From Kartik 2077 to Poush 2077


Information Right- From Magh 2077 to Chaitra 2077


Information Right- From Baisakh 2078 to Ashadh 2078


Information Right- From Shrawan 2078 to Aswin 2078


Information Right- From Kartik 2078 to Poush 2078


Information Right- From Magh 2078 to Chaitra 2078


Information Right- From Baisakh 2079 to Ashadh 2079


Annual Report submitted to SEBON

Annual Report FY 2076-77

Annual Report FY 2077-78

Annual Report FY 2078-79


Key Financial Indicators

Key Financial Indicators of Five Years


Corporate Governance Report

Corporate Governance Report – FY 2077/78

Corporate Governance Report – FY 2078/79


Employee Training Details

Training Details – FY2078/79


Format for Promoter Share to Public Share Conversion (संस्थापक शेयरबाट सर्वसाधारण शेयरमा परिवर्तन गर्ने ढाँचा)

Format for Promoter Share to Public Share Conversion


Foreign Currency Exchange Details

Foreign Currency Exchange Details