COVID-19 को समयमा २०७७ ज्येष्ठ १८ गते देखि ज्येष्ठ २० गतेसम्म खुल्ने शाखाहरू