Company Secretary

Mr. Shyam Bahadur Bohora
Excel Development Bank Ltd.
Head Office
Birtamode-4, Bhadrapur Road, Jhapa

Email Address: shyam.bohora@edb.com.np; shyam.bohora@yahoo.com
Telephone: 023-544010, Ext. 201